Miscellaneous
รวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆจากเกม รวมทั้งส่วนอรรถาธิบาย ที่เล่าถึงเรื่องราวต่างๆภายในเกมภาคหลักที่ไม่สามารถลงในหน้าอื่นๆได้ ข้อมูลส่วนใหญ่ในหน้านี้นำมาจากแหล่งข้อมูล official เช่นหนังสือ Ultimania Omega, FFVII Dismantling, 10th Ultimania หรือ Reunion Files เพื่ออธิบายเสริมในประเด็นต่างๆให้เป็นที่กระจ่างมากยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาในหน้านี้จะแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ (รอการอัพเดทเพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

Web Content by Shiryu
This site is best viewed in Firefox with a resolution of 1024x786